»кономика на “анзани€

»кономика на “анзани€

ќбединена република “анзани€ е икономически слабо развита страна. “анзани€ насочва вс€ка една външна помощ са стабилизиране на икономическото си състо€ние, залагайки предимно на селското стопанство и туризъм. »кономиката на страната е разпределена по отрасли така: селско стопанство: 43,2%, индустри€: 17,2% и услуги: 39,6%. ¬ селското стопанство се отглеждат карамфил, памук, кафе, чай, тютюн, сизал, маниока, царевица, банани, плодове, зеленчуци.

∆ивотновъдството е по-слабо развито, отглежда се предимно едър рогат добитък. »ма и слабо развита риболовна промишленост. —равнително добре развит е рудодобивът - добиват се въглища, магнезий, графит, диаманти и злато. »ма индустриални предпри€ти€ за производство и преработка на селскостопанска продукци€, нефтена рафинери€, заводи за цимент, н€колко завода за производство на обувки и дървообработка.
¬ремето
в
“анзани€

18 ∞C

ясно

в€тър 16 км/ч

2024-05-29 15 | 29 ∞C
2024-05-30 15 | 29 ∞C
2024-05-31 16 | 29 ∞C
2024-06-01 16 | 29 ∞C

“емпература на водата

28 ∞C